05.05.2023

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje: Zakon) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje
                                                               JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci, za osposobljavanje za poslove u okviru radnog mjesta viši stručni suradnik za financijsko -računovodstvene poslove.

Poništava se  JAVNI NATJEČAJ  ZA PRIJAM U SLUŽBU VJEŽBENIKA/CE U JUO OPĆINE JESENJE – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme.

NATJEČAJ SE PONIŠTAVA IZ RAZLOGA ŠTO JE NA NJEGA STIGLA PRIIJAVA 1 (jednog)  KANDIDATA KOJI NE ZADOVOLJAVA KRITERIJE OBJAVLJENOG JAVNOG NATJEČAJA.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima
Posebni uvjeti su za prijam u službu su:
- magistar ili stručni specijalist ekonomske struke,
- aktivno znanje najmanje jednog stranog jezika,
- znanje rada na osobnom računalu,
- vozačka dozvola B kategorije
– bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci).
Na ovaj Javni natječaj (dalje: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).
Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),
• uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj),
• vlastoručno potpisanu izjavu da kod podnositelja prijave ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
• dokaz da kandidat nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radno iskustvo na odgovarajućim poslovima kraće od vremena određenog za vježbenički staž (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO).
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti svu propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima,
• preslika vozačke dozvole
• dokaz o poznavanju najmanje jednog stranog jezika ( preslika potvrde, uvjerenja ili druge odgovarajuće isprave)
Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te prema članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji mu je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na Internet stranici Općine Jesenje https://www.jesenje.hr/ objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na Internet stranici https://www.jesenje.hr/ i na Oglasnoj ploči Općine Jesenje objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja.
Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”, (objavljen 10. svibnja 2023., broj 50/23), na adresu: Općina Jesenje, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika, s naznakom: „Natječaj za prijam vježbenika”, Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istome će biti obaviještena pisanim putem.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

  Opis poslova
Vježbenik se osposobljava za obavljanje sljedećih poslova:

- vrši poslove unosa podataka te vodi pomoćne knjige u vezi Proračuna i proračunskih korisnika u skladu s propisima o proračunskom računovodstvu i računskom planu, usklađuje analitičke evidencije s financijskim knjigovodstvom
- vodi analitičku evidenciju prihoda od pravnih osoba, vrši mjesečna fakturiranja izlaznih računa po izdanim rješenjima i ugovorima, knjiži zaduženja i naplatu općinskih prihoda, vrši analitičko knjiženje prihoda
- obavlja poslove kompletiranja izvoda i kontiranje svih dokumenata te odgovora za pravilno kontiranje svih promjena, obavlja poslove usklađivanja po svim kontima, obavlja poslove usklađivanja, dugovanja i potraživanja s analitikom
- zaprima i uvodi u knjigu ulaznih računa ulazne fakture, situacije i druge dokumente potrebne za plaćanja, kompletira ulazne račune, vodi brigu o ulaznim računima, priprema naloge za plaćanje ulaznih računa
- usklađuje podatke s drugim službenicima te koordinira i svim drugim financijsko-računovodstvenim poslovima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i usklađuje stanje glavne knjige sa stanjem imovine i obveza
- izrađuje virmanske naloge za plaćanje i brine o njihovom izvršenju, izrađuje kompenzacije, cesije i asignacije, te predlaže njihovu realizaciju pročelniku s ciljem zatvaranja dugovanja i potraživanja i priprema podatke o glavnici duga i izračunava kamate ostalim službenicima koji provode ovršni postupak
- priprema naloge za isplate iz Proračuna, kontrolira te isplate i provjerava i ažurira knjigovodstvene isprave u vezi s isplatama, kontrolira uplate i isplate u vezi s prometom imovine te uplate i isplate u vezi s raznim pravima i ugovorima
- priprema i kontrolira dokumentaciju za obračun plaća, naknada, ugovor a o djelu, drugih naknada, vrši obračun plaća, naknada, stipendija, ugovora o djelu, putnih naloga i drugih isplata te ih provodi kroz sustav JOPPD, usklađuje obveze sa Poreznom upravom
- vodi analitičku evidenciju prihoda od pravnih osoba, izdaje uplatnice i vodi brigu o naplati najamnina i drugih potraživanja
- izdaje rješenja o razrezu općinskih poreza, usklađuje i ažurira naplatu potraživanja
- vodi pomoćne knjige izlaznih računa i obračuna potraživanja za općinske poreze, koncesije, zakup i prodaju općinskog zemljišta
- vodi poslove blagajne, blagajnički dnevnik, vrši evidencije svih isplata iz blagajne
- vrši obračun amortizacije osnovnih sredstava prema zakonski propisanim stopama, koordinira rad sa Inventurnom komisijom u vezi propisa osnovnih sredstava, vrši usklađivanje popisa osnovnih sredstava sa glavnom knjigom, priprema izvješće o otpisu osnovnih sredstava i promjene vrijednosti na osnovnim sredstvima
- obavlja druge poslove po nalogu pročelnika.

Podaci o plaći: Za vrijeme vježbeničkog staža, vježbenik ostvaruje pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent radnog mjesta viši stručni suradnik iznosi 1,75.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje utvrđena je Odlukom općinskog načelnika o osnovici za izračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje te iznosi 719,56 EUR odnosno 5.421,54 kuna bruto.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:
• pisano testiranje,
• intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje iz djelokruga radnog mjesta i iz poznavanja rada na osobnom računalu).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/1., 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.),
2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09. i 110/21.),
3. Zakon o proračunu ( („Narodne novine“ br 144/21),
4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
NN 127/17, 138/20, 151/22),
5. Statut Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj; 15/09, 11/13, 11/18 i 13/21)

Napomena
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru su i sve možebitne izmjene i dopune gore navedenih propisa, a koje će stupiti na snagu nakon objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na Javni natječaj.
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice, putovnice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja i sposobnosti započinje pisanim testiranjem u dva dijela – iz djelokruga radnog mjesta te iz poznavanja rada na računalu. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz djelokruga radnog mjesta (10 pitanja) te za provjeru znanja iz poznavanja rada na osobnom računalu (10 pitanja). Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Svaki točan odgovor nosi 1 bod.
Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.
Pojedino pisano testiranje traje maksimalno 30 minuta.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog pojedinog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja iz djelokruga radnog mjesta – najmanje 5 bodova i pisanog testiranja znanja rada na osobnom računalu - najmanje 5 bodova).
Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Jesenje. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i intervjuu.
Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelnici temeljem koje dokumentacije se donosi rješenje o prijmu u službu za izabranog kandidata. Rješenje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.
Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu može uložiti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI BIT ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI, NA OVOJ WEB STRANICI I NA OGLASNOJ PLOČI OPĆINE JESENJE.

   

KLASA: 112-03/23-01/1
URBROJ: 2140-15-03-23-1
Gornje Jesenje, 05. svibnja 2023                                                                     

                                                                                       
                                                                                                PRIVREMENI PROČELNIK

                                                                                                       Ivan Habjanec

Obavijest i upute kandidatima

Zadnja promjena: 24.04.2024. u 10:13 sati | Prikazano 2704 puta
Vezani članci
OBAVIJEST o izvođenu radova na asfaltiranju lokalne ceste Gornje Jesenje-Brdo Jesenjsko
Obavijest o uklanjanju invazivne strane vrste- prave svilenice (cigansko perje)
Poziv na testiranje za prijam u radni odnos Voditelja projekta „ Zaželi za Jesenje“
Poziv na intervju kandidata za prijam „radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama“ kroz Projekt Zaželi za Jesenje"
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu projekata i programa udruga u 2024. godini
Kazališna predstava Prodani dedek
JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Jesenje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Jesenje“
Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto:
Ministarstvo turizma i sporta odobrilo Općini Jesenje 45.000 eura za uređenje malonogometnog igrališta