HyperLink
 05.12.2023

Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Jedinstveni upravni odjel raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Jesenje za školsku/akademsku 2023./2024. godinu

 

Općina Jesenje u školskoj/akademskoj godini 2023./2024. dodijelit će:

-          stipendije svim učenicima srednjih škola koji upišu/pohađaju deficitarna zanimanja, odnosno ispunjavaju kriterije za dobivanje stipendija sukladno Pravilniku te Izmjeni i dopuni Pravilnika, u mjesečnom iznosu od EUR 40,00 (slovima: četrdeseteura);

 -          stipendije svim redovnim studentima koji ispunjavaju kriterije za dobivanje stipendija sukladno Pravilniku te Izmjeni i dopuni Pravilnika, u mjesečnom iznosu od EUR 80,00 (slovima: osamdeseteura);

 Stipendije redovitim učenicima s prebivalištem na području Općine Jesenje koji upišu/pohađaju deficitarna zanimanja dodjeljuju se za 10 mjeseci, od rujna 2023. do lipnja 2024. godine, a isplaćuju se na transakcijski račun učenika, najprije eventualni zaostaci, a onda redovita isplata.

Studentske stipendije dodjeljuju se za 10 mjeseci akademske godine, od listopada 2023. do srpnja 2024. godine, a isplaćuju se na transakcijski račun studenta, najprije eventualni zaostaci, a onda redovita isplata.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 Pravo prijave na Natječaj, odnosno pravo na stipendiju imaju:

Pravo na dodjelu stipendije imaju redovni učenici srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Jesenje, a koji upišu/pohađaju deficitarna zanimanja prema listi deficitarnih zanimanja koje za tekuću godinu kao preporuku donosi HZZ – Područni ured Krapina te koji su pravodobno predali potpuno i točno ispunjen obrazac prijave na natječaj, uz uvjet da ne primaju stipendiju po bilo kojoj drugoj osnovi.

Sukladno preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja HZZ-a za 2023. godinu, deficitarna zanimanja u Krapinsko-zagorskoj županiji su:

Trogodišnji srednjoškolski programi:

Vozač motornog vozila, konobar, bravar, prodavač, zidar, elektroinstalater, kuhar, vodoinstalater, monter suhe gradnje, automehaničar, stolar, CNC operater, instalater grijanja i klimatizacije, soboslikar-ličilac, tesar, pekar, tokar, keramičar-oblagač, mesar, krojač, autolakirer, strojobravar, autolimar.

 Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski programi:

Medicinska sestra/tehničar opće njege.

 Pravo na studentske stipendije imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području Općine Jesenje, a koji su pravodobno predali potpuno i točno ispunjen obrazac prijave na natječaj, uz uvjet da ne primaju stipendiju po bilo kojoj drugoj osnovi.

Pravo podnošenja prijave na natječaj za dodjelu studentskih stipendija imaju studenti:

            a) koji nisu stariji od 27 godina;

            b) ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) te da imaju               prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 3,50;

            c) ako su studenti ostalih godina studija, da u prethodnoj godini studija imaju        prosjek ocjena najmanje 3,00 i ostvareno najmanje 40 ECTS bodova te           apsolventi neovisno o broju ECTS bodova.

Pravo na dodjelu stipendije ostvaruju učenici/studenti čije kućanstvo nema nepodmirenih obaveza prema Općini Jesenje po bilo kojoj osnovi.

POPIS DOKUMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

UČENICI

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija redovni učenik koji upiše/pohađa deficitarno zanimanje obvezan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Potvrdu škole o upisu na redovno školovanje s naznakom zanimanja i smjera koji se upisuje;
  2. Preslike osobnih iskaznica ili potvrde policijske uprave o prebivalištu na području Općine Jesenje (za učenike, roditelje i skrbnike);
  3. Izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili drugu novčanu pomoć za školovanje po nekoj drugoj osnovi;
  4. Presliku kartice transakcijskog računa (IBAN) na koji će biti uplaćivana stipendija;
  5. Potpisan GDPR obrazac za obradu osobnih podataka.

  STUDENTI

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendija redovni student obvezan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Potvrdu visokog učilišta (fakulteta ili umjetničke akademije, veleučilišta ili visoke škole) o redovnom upisu akademske godine (semestra);
  2. Presliku osobne iskaznice ili potvrdu policijske uprave o prebivalištu na području Općine Jesenje;
  3. Originalnu potvrdu o prosjeku ocjena ili ovjerene preslike s prijepisom ocjena, koja sadržava:

                        a) ukupni broj stečenih ECTS bodova,

                        b) broj ECTS bodova stečenih u prethodnoj akademskoj godini;     

       4. Ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i državne mature (studenti prve godine)

       5. Presliku kartice transakcijskog računa (IBAN) na koji će biti uplaćivana stipendija;

       6. Potpisan GDPR obrazac za obradu osobnih podataka.

 Prijava na natječaj podnosi se na posebnom obrascu kojeg zainteresirani učenici/studenti mogu dobiti u Upravnom odjelu Općine Jesenje svakog radnog dana u vremenu od 07-15 sati ili preuzeti s web stranice Općine Jesenje www.jesenje.hr.

 POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Prijava se obavlja dostavom popunjenog obrasca zahtjeva za stipendiju s potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja osobno na adresu Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103,  ili preporučeno poštom na adresu: Općina Jesenje, Jedinstveni upravni odjel, Odbor za dodjelu stipendija Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje, s naznakom „Natječaj za  dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Jesenje za školsku/akademsku 2023./2024. godinu“.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja, tj. do 20. prosinca 2023. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane srednje škole/matičnog visokog učilišta, kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Temeljem zahtjeva i dostavljene dokumentacije Odbor za dodjelu stipendija obavlja provjeru dokumentacije te izrađuje Popis učenika i studenata za dodjelu stipendija, a rok za objavu rezultata je 30 dana nakon završetka natječaja. Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Općine Jesenje.

PRAVO NA PRIGOVOR

U roku 8 (osam) dana od dana objave Popisa učenika/studenata podnositelj zahtjeva ima pravo pisanog prigovora Općinskom načelniku. Načelnik, na prijedlog Odbora, donosi Odluku o prigovoru koja je konačna.

Na osnovu konačnog Popisa učenika/studenata Općine Jesenje s korisnikom stipendije sklapa ugovor.

                                    

Ovaj Natječaj objavljuje se na Oglasnoj ploči Općine Jesenje i službenoj mrežnoj   stranici Općine Jesenje www.jesenje.hr

 

 

                                                                                                              Pročelnik

                                                                                                       Davor Veček, mag.oec.

                                                                                               

Zaključak načelnika o poretanju postupka i o visini stipendija
OB1 U-Prijavni obrazac učenici
OB1S--Prijavni obrazac studenti
OB2U-Izjava učenici
OB2S-Izjava studenti
OB3-U-Obrada osobnih podataka -učenici
OB3S-Obrada osobnih podataka studenti

Zadnja promjena: 24.04.2024. u 10:07 sati | Prikazano 1688 puta
Vezani članci
Poziv na testiranje za prijam u radni odnos Voditelja projekta „ Zaželi za Jesenje“
Poziv na intervju kandidata za prijam „radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama“ kroz Projekt Zaželi za Jesenje"
JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Jesenje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Jesenje“
Kazališna predstava Prodani dedek
Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto:
Ministarstvo turizma i sporta odobrilo Općini Jesenje 45.000 eura za uređenje malonogometnog igrališta
Javni poziv (trajni) za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi za Jesenje“ u Općini Jesenje
Udruga vinogradara Sveti Martin organizira predavanje o zaštiti vinove loze i voćaka
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2024. godini
Predstavom "Naših 50 let" AKUD Žensko kazalište započelo cjelogodišnje obilježavanje 50-godina aktivnog djelovanja
AKUD "Žensko kazalište" Jesenje priređuje kazališnu večer povodom Valentinova
Plan nabave za 2024. godinu
II. Izmjena Proračuna općine Jesenje za 2023. godinu
Proračun Općine Jesenje za 2024. godinu
Poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2023.
Javna rasprava na Prijedlog proračuna za 2024. godinu
Nezaposlenog hrvatskog branitelja Ivicu Ranogajca posjetili su predstavnici Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade "Gromovi"
Javni natječaj za radna mjesta viši stručni suradnik za opće i društvene poslove, razvoj i projekte te referent - komunalni i poljoprivredni redar.
Obavijest o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2023. godini
Vodič za građane uz Proračun za 2024. godinu
Na Krijenici AKUD Žensko kazalište promovirao svoju novu pjesmu "Stari meljin"
Završna konferencija projekta "Zaželi za Općinu Jesenje"
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na sanaciji oštećenja i asfaltiranju nerazvrstanih cesta
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji parkirališnog prostora i nadstrešnice uz dječje igralište Gornje Jesenje faza II.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje
Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 31. lipnja 2023.
Završeni radovi na sanaciji šteta od potresa financirani iz Fonda solidarnosti EU, projekt "Sanacija klizišta – drenažni sustav zaselak Kovačeci"
Dramskom večeri završene svečanosti obilježavanja Dana Općine Jesenje
Održana početna konferencija promocije projekta “Zaželi za Općinu Jesenje”
Čestitamo Dan Općine Jesenje, Župe i Osnovne škole Gornje Jesenje
Klizištem u Donjem Jesenju zatrpana obiteljska kuća
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika JUO Općine Jesenje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Obavijest o izboru kandidata za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u DV Jesenje
II izmjena plana nabave za 2023. godinu
I. izmjena Plana nabave za 2023. godinu
I. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto domar (m/ž)
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto kuhar m/ž
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto odgajatelja/ice predškolske djece (m/ž)
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto spremačica/servirka (m/ž)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: voditelj projekta “Zaželi za Općinu Jesenje“.
II Ponovljeni Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Financijski izvještaji za 2022. godinu
Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Jesenje”
Obavijest HŽ o posebnom režimu prometovanja vlakova na pruzi Zabok- Krapina
Ponovljeni Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Plan nabave Općine Jesenje za 2023. godinu
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Jesenje
Proračun Općine Jesenje za 2023. godinu s projekcijama za 2024 i 2025.
OTVOREN - Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.
Javni za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Jesenje za 2022. godinu
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu
Javno savjetovanje Prijedlog Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu-vodič za građane
Prijedlog Proračuna za 2023. godinu
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jesenje u 2022. godini
Polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za razdoblje 1.1. do 30.6. 2022.
Mjesec rujan prožet brojnim aktivnostima članica i članova AKUDa "Žensko kazalište"
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo kreditne linije za obrtna sredstva za poljoprivredne proizvođače -
DVD-u Gornje Jesenje dodijeljena bespovratna sredstva za nabavu nove vatrogasne opreme.
Dvadesetu godinu za redom u Kostanjku podignut klopotec
Javni natječaj za prodaju nekretnine
Održan 24. po redu memorijalni turnir Za Ljepoga
Uz lovački gulaš i dobru kapljicu završilo ovogodišnje obilježavanje Dana Općine Jesenje
Izvršenje proračuna Općine Jesenje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Općine Jesenje