HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Proračun
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
 14.11.2022

Javno savjetovanje Prijedlog Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu-vodič za građane

VODIČ ZA GRAĐANE

UZ PRORAČUN OPĆINE JESENJE
ZA 2023. GODINU

 

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice lokalne samouprave.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Proračun sadrži projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Propisi kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) – dalje Zakon.

KAKO SE DONOSI PRORAČUN?

Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ( Općinsko vijeće Općine Jesenje).
Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca godine za iduću godinu prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine.
Ako se proračun ne donese u roku slijedi:
1. privremeno financiranje
2. raspuštanje Općinskog vijeća, i
3. prijevremeni izbori za članove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
Ukoliko postoji preneseni manjak ili višak prihoda i primitaka iz prethodne godine – mora biti uključen u proračun.
Proračun Općine Jesenje objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ i na Internet stranicama Općine Jesenje.

SADRŽAJ PRORAČUNA

OPĆI DIO koji sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja odnosno sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.
POSEBNI DIO koji se sastoji od plana rashoda i izdataka koji se financiraju iskazanih po programima, aktivnostima i projektima.
OBRAZLOŽENJE proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna, posebnog dijela proračuna i obrazloženja financijskog plana proračunskog korisnika.

PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA

Proračun mora biti URAVNOTEŽEN što znači da ukupna visina planiranih prihoda i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Prihodi poslovanja:
1) Prihodi od poreza (porez na dohodak, imovinu, robu i usluge)
2) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna, kapitalne pomoći ministarstava, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava)
3) Prihodi od imovine (kamate, zakup poslovnog prostora, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, spomenička renta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada)
4) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (prihod od prodaje državnih biljega, naknade za promjenu namjene polj. zemljišta, naknade za održavanje groblja, prih. od prodaje grobnih mjesta, grobnica i okvira, prihodi od pogrebnih usluge, uplata građana za utrošak vode, naknada zbog blizine i korištenja odlagališta, vodni doprinos, doprinosi za šume, komunalni doprinosi, komunalne naknade)

Rashodi poslovanja:
1) Rashodi za zaposlene
2) Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energenti, telefon, pošta, intelektualne usluge, komunalne usluge, deratizacija, tekuće održavanje cesta, tekuće održavanje javne rasvjete, vodovodne mreže, groblja, odvodnje, nerazvrstanih cesta i slično)
3) Financijski rashodi (bankarske usluge)
4) Subvencije (subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora –dječji vrtići, subvencije poljoprivrednicima)
5) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ( Tekuća pomoć za sanaciju deponija, tekuća pomoć gradskom proračunu za poljara, za javnu vatrogasnu postrojbu, pomoći osnovnoj školi, tekuća pomoć Dječjem vrtiću Gustav Krklec za predškolu)
6) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ( pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu)
7) Ostali rashodi (tekuće donacije udrugama, DVD-u, Hrvatskom crvenom križu, donacije vjerskim zajednicama i slično)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:
1) Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine
2) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA

Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi

- Komunalni doprinos – prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

- Komunalna naknada – prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

- Prihodi od prodaje imovine – kapitalna ulaganja/investicije

- Prihodi od iznajmljivanja imovine – za nabavu nefinancijske imovine i održavanje iste

NENAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA

Nenamjenskim prihodima ( porezi, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda. U Općini Jesenje uglavnom se troše za javne potrebe (sufinanciranje dječjeg vrtića i slično), pokriće nedostataka komunalnih prihoda za održavanje komunalne infrastrukture, rashode za zaposlene, materijalne rashode Općine, provedbu socijalnih programa, rad udruga, DVD-a i slično.

RASHODI PRORAČUNA

1) ZADANI RASHODI (zakonske obveze jedinica lokalne samouprave)

- Predškolski odgoj
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Protupožarna zaštita
- Plaće i materijalni rashodi tijela jedinica lokalne samouprave

2) FAKULTATIVNI RASHODI
- Manifestacije
- Redovan rad udruga u sportu, kulturi, civilnih udruga
- Socijalni programi
- Visokoškolsko obrazovanje
- Dodatni programi u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju


PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2023. GODINU

Prihodi od poreza 295.356,00 eura
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 935.085,00 eura
Prihodi od imovine 34.553,00 eura
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
Pristojbi po posebnim propisima i naknada 932.016,00 eura
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 32.000,00 eura
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.000,00 eura

RASHODI PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2023. GODINU

Rashodi za zaposlene (odnosi se i na program „Zaželi III“ 283.000,00 eura
Materijalni rashodi 915.870,39 eura
Financijski rashodi 5.180,00 eura
Subvencije 24.000,00 eura
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 19.063,61 eura
Naknade građanima i kućanstvima 40.000,00 eura
Ostali rashodi 59.900,00 eura
Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 1.333,00 eura
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 526.583,00 eura

MOŽE LI SE PRORAČUN MIJENJATI?

- Proračun nije „statičan“ akt već se , skladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske godine prema prispjelim i očekivanim primicima i izdacima. Procedura izmjena Proračuna istovjetna je proceduri njegovog donošenja i naziva se još i REBALANS proračuna.
- Izmjenu i dopunu proračuna ( rebalans proračuna) predlaže načelnik Općine Jesenje, a donosi ga Općinsko vijeće Općine Jesenje
- Ako se tokom proračunske godine, zbog nastanka novih obveza za proračun ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje prihodi i/ili primici, načelnik Općine Jesenje može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.

KAKO SE OPĆINA MOŽE ZADUŽIVATI?

- Općina se može dugoročno zaduživati isključivo za kapitalne investicije kada je investicija planirana u Proračunu Općine i kada postoji prethodna suglasnost Općinskog vijeća te suglasnost vlade Republike Hrvatske.
- Ukupan opseg zaduživanja (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Općine kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima trgovačkim društvima i ustanovama Općine) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna bez prihoda od domaćih i stranih pomoći, donacija, sufinanciranje građana osim u financiranju projekata financiranim iz EU sredstava i projekata energetske učinkovitosti.
- Općina se može kratkoročno zaduživati bez posebnih suglasnosti za pokriće nelikvidnosti unutar jedne godine.

OBRAZLOŽENJA UZ PRORAČUN 2023.

Proračun se, sukladno Zakonu o proračunu, usvaja na razini skupine ( druga razina računskog plana), a projekcije za 2024. i 2025. godinu također na razini skupine (druga razina računskog plana).

Osnovni cilj proračunskog planiranja u 2023. godini je osiguranje stabilnosti Proračuna općine i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza.

Za 2023. godinu Općina Jesenje planira daljnju provedbu investicijskih i razvojnih projekata, uz redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture, kao što su:

- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, planirani iznos investicije je 200.000 eura.
- Sportski i rekreacijski tereni –opremanje fitnesa na otvorenom -26.600 eura
- Sportski i rekreacijski tereni –opremanje terena za fitnes Cerje -12.600 eura
- Sportski i rekreacijski tereni –rekonstrukcija dječjeg igrališta G. Jesenje -45.000 eura
- Sportski i rekreacijski tereni –Izgradnja parkirališnog prostora i nadstrešnice uz dječje igralište Gornje Jesenje faza II. -54.000 eura
- Javna rasvjeta – 60.000 eura
- Sanacija klizišta u Donjem Jesenju -280.000 eura
- Pješačka staza od D74 Dobrenc do LC 22013 u iznosu od 66.500 eura
-

Općina Jesenje u 2023. godini planira izdvojiti sredstva za financijsku podršku svojim mještanima u vidu:
- Financiranje programa i projekata udruga iz područja sporta, kulture i ostalo, u ukupnom iznosu od 21.000 eura
- Stipendije studentima i učenicima srednjih škola u ukupnom iznosu od 20.000 eura
- Sufinanciranje dječjeg vrtića u Gornjem Jesenju u iznosu od 68.000 eura

CILJEVI

Osnovni cilj proračunskog planiranja u 2023. godini je osiguranje stabilnosti Proračuna Općine Jesenje i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza.

VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE

Kontakt telefoni
049/ 375 503
049/300 945

Načelnik Općine Jesenje Dario Cvrtila, struč.spec.rel. int.
091/375 5030
nacelnik@jesenje.hr
Internet adresa: www.jesenje.hrwww.jesenje.hr
E-mail adresa: jesenje@jesenje.hr
Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje – od ponedjeljka do petka, od 7 do 15 sati.
Adresa: Općina Jesenje, 49233 Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103.

Prijedlog proračuna za 2023. godinu
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s zainteresiranom javnošću
Izvješće o provedenom savjetovanju

Fotogalerija


Zadnja promjena: 24.04.2024. u 10:15 sati | Prikazano 3830 puta
Vezani članci
Čestitamo Dan Općine Jesenje, Župe i Osnovne škole Gornje Jesenje
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jesenje za 2024. godinu
Poziv na testiranje za prijam u radni odnos Voditelja projekta „ Zaželi za Jesenje“
Poziv na intervju kandidata za prijam „radnik/ca za pomoć u kući starijim osobama“ kroz Projekt Zaželi za Jesenje"
JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Jesenje za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi za Jesenje“
Kazališna predstava Prodani dedek
Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto:
Ministarstvo turizma i sporta odobrilo Općini Jesenje 45.000 eura za uređenje malonogometnog igrališta
Javni poziv (trajni) za iskaz interesa krajnjih korisnika za sudjelovanje u projektu „Zaželi za Jesenje“ u Općini Jesenje
Udruga vinogradara Sveti Martin organizira predavanje o zaštiti vinove loze i voćaka
Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2024. godini
Predstavom "Naših 50 let" AKUD Žensko kazalište započelo cjelogodišnje obilježavanje 50-godina aktivnog djelovanja
AKUD "Žensko kazalište" Jesenje priređuje kazališnu večer povodom Valentinova
Plan nabave za 2024. godinu
II. Izmjena Proračuna općine Jesenje za 2023. godinu
Proračun Općine Jesenje za 2024. godinu
Poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2023.
Javna rasprava na Prijedlog proračuna za 2024. godinu
Nezaposlenog hrvatskog branitelja Ivicu Ranogajca posjetili su predstavnici Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade "Gromovi"
Javni natječaj za radna mjesta viši stručni suradnik za opće i društvene poslove, razvoj i projekte te referent - komunalni i poljoprivredni redar.
Obavijest o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2023. godini
Vodič za građane uz Proračun za 2024. godinu
Na Krijenici AKUD Žensko kazalište promovirao svoju novu pjesmu "Stari meljin"
Završna konferencija projekta "Zaželi za Općinu Jesenje"
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na sanaciji oštećenja i asfaltiranju nerazvrstanih cesta
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji parkirališnog prostora i nadstrešnice uz dječje igralište Gornje Jesenje faza II.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje
Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 31. lipnja 2023.
Završeni radovi na sanaciji šteta od potresa financirani iz Fonda solidarnosti EU, projekt "Sanacija klizišta – drenažni sustav zaselak Kovačeci"
Dramskom večeri završene svečanosti obilježavanja Dana Općine Jesenje
Održana početna konferencija promocije projekta “Zaželi za Općinu Jesenje”
Klizištem u Donjem Jesenju zatrpana obiteljska kuća
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika JUO Općine Jesenje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Obavijest o izboru kandidata za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u DV Jesenje
II izmjena plana nabave za 2023. godinu
I. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu
I. izmjena Plana nabave za 2023. godinu
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto domar (m/ž)
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto kuhar m/ž
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto odgajatelja/ice predškolske djece (m/ž)
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto spremačica/servirka (m/ž)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: voditelj projekta “Zaželi za Općinu Jesenje“.
II Ponovljeni Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Financijski izvještaji za 2022. godinu
Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Jesenje”
Obavijest HŽ o posebnom režimu prometovanja vlakova na pruzi Zabok- Krapina
Ponovljeni Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Plan nabave Općine Jesenje za 2023. godinu
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Jesenje
Proračun Općine Jesenje za 2023. godinu s projekcijama za 2024 i 2025.
OTVOREN - Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu
Prijedlog Proračuna za 2023. godinu
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jesenje u 2022. godini
Polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za razdoblje 1.1. do 30.6. 2022.
Mjesec rujan prožet brojnim aktivnostima članica i članova AKUDa "Žensko kazalište"
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo kreditne linije za obrtna sredstva za poljoprivredne proizvođače -
DVD-u Gornje Jesenje dodijeljena bespovratna sredstva za nabavu nove vatrogasne opreme.