05.05.2023

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika JUO Općine Jesenje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Općinski načelnik Općine Jesenje, na temelju članka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13., 137/15., 133/17., 98/19. i 144/20.) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19. – dalje u tekstu: ZSN), raspisuje       

                                                                 JAVNI  NATJEČAJ

 za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Poziva se kandidat DV na provjeru znanja i sposobnosti za imenovanje  pročelnika JUO Općine Jesenje.

Provjera znanja i sposobnosti održati će se dana 12. lipnja (ponedjeljak) 2023. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103.

Poziv se nalazi u prilogu;

Stručni uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
   upravnim odjelom
- položen državni ispit,
- poznavanje rada na računalu.
Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10. i 125/14.), ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.
Pored navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete propisane člankom 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. ZSN-a.
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da navedeni ispit položi u zakonskom roku.
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje jednako se odnose na osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Na temelju članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne mnovine“ broj 84/21.), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web-stranici Općine Jesenje (www.jesenje.hr) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Jesenje (Gornje Jesenje 103) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Kandidati su obvezni uz prijavu priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu: elektronički zapis (e-radna knjižica) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od namanje jedne godine koji sadržava vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
- dokaz o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke navedene u člancima 15. i 16. Zakona ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.).
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu predočit će izvornik ili ovjerenu kopiju.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o imenovanju.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama (objavljen 10.svibnja 2023. broj  50/23). na adresu: Općina Jesenje, Gornje Jesenje 103, s obveznom naznakom: “Natječaj za radno mjesto Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela“, neposrednom predajom u pisarnicu Općine Jesenje ili preporučenom pošiljkom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u ovom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i istoj će se dostaviti pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Općina Jesenje zadržava pravo poništenja ovog natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Jesenje, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Jesenje s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

OPIS POSLOVA

 -              rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom, organizira i usklađuje rad Jedinstvenog upravnog odjela

-              donosi rješenja u predmetima prava i obaveza službenika Jedinstvenog upravnog odjela kao i druga rješenja u upravnom postupku iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, neposredno rukovodi službenicima Jedinstvenog upravnog odjela i usklađuje njihov rad te nadzire rad službenika u složenijim predmetima

-              prati stanje iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela i predlaže odgovarajuće mjere za poboljšanje stanja u odgovarajućem području te prati stanje u istima

-              priprema opće akte iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela te odgovara za njihovu provedbu, sudjeluje u izradi strategija, planova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, priprema opće i pojedinačne akte iz djelokruga rada Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela, priprema radne materijale za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća i općinskog načelnika

-              vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela te daje mišljenja vezano uz primjenu općeg upravnog postupka

-              obavlja sve poslove za potrebe rada tijela Općine Jesenje te daju svu stručnu podršku u radu istih kao i u određivanju prioritetnih radnih zadaća za potrebe redovitog funkcioniranja tijela Općine Jesenje

-              priprema sve programe iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela a naročito programe iz područja društvenih djelatnosti, gospodarstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i druge te brine o njihovom izvršavanju

-              priprema Proračun Općine Jesenje i utvrđuje terminski plan priprema i planiranja proračuna Općine Jesenje i proračunskih korisnika, izrađuje smjernice za plan i pripremu jednogodišnjih i višegodišnjih projekcija plana proračuna i ostalih financijskih dokumenata

-              prati propise iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela te redovito ukazuje na usklađivanje općih i pojedinačnih akata s zakonom

-              priprema izvješća i ostale akte propisane zakonom i podzakonskim propisima iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela

-              zastupa Općinu Jesenje u svim predmetima pred nadležnim sudovima i tijelima državne uprave

-              surađuje sa nadležnim upravnim tijelima drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima državne uprave, ustanovama i trgovačkim društvima, udrugama i drugim pravnim osobama sa javnim ovlastima

-              obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika

 

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA KOJE SE POPUNJAVA

 Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje je 1,8.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje utvrđena je Odlukom općinskog načelnika o osnovici za izračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jesenje te  iznosi 719,56 EUR odnosno 5.421,54 kuna bruto.

Dobiveni iznos predstavlja plaću u bruto iznosu.

 

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 Za kandidate prijavljene na javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje, koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu teispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Pisano testiranje – kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi: Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (2 pitanja), Statuta Općine Jesenje (2 pitanja), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (2 pitanja), Zakona o općem upravnom postupku (2 pitanja) i Uredbe o uredskom poslovanju (2 pitanja).

Na pitanje iz testa se odgovara zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora.

Svaki točan odgovor nosi 1 bod i kandidat može na pisanom testiranju ostvariti od 1 do 10 bodova.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje u kojoj mjeri kandidat posjeduje organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom, njegove profesionalne ciljeve i motiviranost za rad u Općini Jesenje. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang - listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang – listu kandidata Povjerenstvo dostavlja općinskom načelniku koji donosi rješenje o imenovanju pročelnika, a koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20)

 Statut Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj; 15/09, 11/13, 11/18 i 13/21)

 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)

 Zakon o općem upravnom postupku («Narodne novine» broj 47/09. i 110/21.)

 Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 75/21.)

 

Napomena

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru su i sve možebitne izmjene i dopune gore navedenih propisa, a koje će stupiti na snagu nakon objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

  PRAVILA TESTIRANJA

 Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljeni testovi.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

-          koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

-          koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

-          napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,

-          razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biće udaljeni s testiranja a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

  

 MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA

 Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja biće objavljeno na web-stranici Općine Jesenje i na oglasnoj ploči zgrade Općine Jesenje, Gornje Jesenje 103, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na web-stranici Općine Jesenje i na oglasnoj ploči zgrade Općine Jesenje biti će objavljena imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji mogu pristupiti prethodnoj provjeri. 

 

 KLASA: 112-04/23-01/1

URBROJ: 2140-15-02-23-1
Gornje Jesenje, 5. svibnja 2023                                                                               

 

                                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                              Dario Cvrtila mag.rel.int.

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Zadnja promjena: 06.06.2023. u 09:57 sati | Prikazano 2607 puta
Vezani članci
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2024. godini
Predstavom "Naših 50 let" AKUD Žensko kazalište započelo cjelogodišnje obilježavanje 50-godina aktivnog djelovanja
AKUD "Žensko kazalište" Jesenje priređuje kazališnu večer povodom Valentinova
II. Izmjena Proračuna općine Jesenje za 2023. godinu
Proračun Općine Jesenje za 2024. godinu
Poziv za dostavu ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja i usluge ukopa na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
Polugodišnji obračun proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2023.
Javna rasprava na Prijedlog proračuna za 2024. godinu
Nezaposlenog hrvatskog branitelja Ivicu Ranogajca posjetili su predstavnici Udruge ratnih veterana 2. gardijske brigade "Gromovi"
Javni natječaj za radna mjesta viši stručni suradnik za opće i društvene poslove, razvoj i projekte te referent - komunalni i poljoprivredni redar.
Obavijest o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova
Natječaj za financiranje projekata-programa udruga u 2023. godini
Vodič za građane uz Proračun za 2024. godinu
Na Krijenici AKUD Žensko kazalište promovirao svoju novu pjesmu "Stari meljin"
Završna konferencija projekta "Zaželi za Općinu Jesenje"
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na sanaciji oštećenja i asfaltiranju nerazvrstanih cesta
Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji parkirališnog prostora i nadstrešnice uz dječje igralište Gornje Jesenje faza II.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje
Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Financijski izvještaj za razdoblje 1. siječnja do 31. lipnja 2023.
Završeni radovi na sanaciji šteta od potresa financirani iz Fonda solidarnosti EU, projekt "Sanacija klizišta – drenažni sustav zaselak Kovačeci"
Dramskom večeri završene svečanosti obilježavanja Dana Općine Jesenje
Održana početna konferencija promocije projekta “Zaželi za Općinu Jesenje”
Svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen Dan Općine Jesenje
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković otvorila dječji vrtić
Čestitamo Dan Općine Jesenje, Župe i Osnovne škole Gornje Jesenje
Program povodom obilježavanja Dana Općine Jesenje
Klizištem u Donjem Jesenju zatrpana obiteljska kuća
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu
Obavijest o izboru kandidata za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u DV Jesenje
Obavijest o upisu djece u Dječji vrtić Jesenje
II izmjena plana nabave za 2023. godinu
I. izmjena Plana nabave za 2023. godinu
I. Izmjena Plana nabave za 2023. godinu
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto kuhar m/ž
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto odgajatelja/ice predškolske djece (m/ž)
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto spremačica/servirka (m/ž)
Natječaj za obavljanje poslova za radno mjesto domar (m/ž)
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu na određeno vrijeme na radno mjesto: voditelj projekta “Zaželi za Općinu Jesenje“.
Financijski izvještaji za 2022. godinu
II Ponovljeni Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Jesenje na radno mjesto voditelj projekta “ZAŽELI za Općinu Jesenje”
Obavijest HŽ o posebnom režimu prometovanja vlakova na pruzi Zabok- Krapina
Ponovljeni Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radno mjesto pomoć starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Plan nabave Općine Jesenje za 2023. godinu
Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Jesenje
Proračun Općine Jesenje za 2023. godinu s projekcijama za 2024 i 2025.
OTVOREN - Natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023.
Javni za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Jesenje za 2022. godinu
I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu
Javno savjetovanje Prijedlog Proračuna Općine Jesenje za 2023. godinu-vodič za građane
Prijedlog Proračuna za 2023. godinu
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Jesenje u 2022. godini
Polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za razdoblje 1.1. do 30.6. 2022.
Mjesec rujan prožet brojnim aktivnostima članica i članova AKUDa "Žensko kazalište"
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo kreditne linije za obrtna sredstva za poljoprivredne proizvođače -
DVD-u Gornje Jesenje dodijeljena bespovratna sredstva za nabavu nove vatrogasne opreme.
Dvadesetu godinu za redom u Kostanjku podignut klopotec
Javni natječaj za prodaju nekretnine
Održan Baskettbal cup Jesenje
Održan 24. po redu memorijalni turnir Za Ljepoga
Dramska večer povodom Dana Općine
DVD Gornje Jesenje proslavilo velikih 70 godina djelovanja
Uz lovački gulaš i dobru kapljicu završilo ovogodišnje obilježavanje Dana Općine Jesenje
Ivanjskim krijesom započela proslava blagdana sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika općine i župe Jesenje
Izvršenje proračuna Općine Jesenje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Općine Jesenje
Kalendar odvoza komunalnog otpada u 2022. godini
Plan nabave za 2022. godinu
Provedbeni program Općine Jesenje za razdoblje 2021.-2025. godine
II.Izmjene i dopune proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Jesenje za 2021. godinu
Rang lista učenika za dodjelu stipendija
Proračun Općine Jesenje za 2022. godinu s projekcijama za 2023-2024, s pripadajućim programima
Vodič za građane uz proračun za 2022. godinu
Poništen natečaj za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2021./2022.
Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija u školskoj godini 2021./2022.
Natečaj za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
Prijedlog Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Javni poziv za iskaz interesa za obnovu obiteljskih kuća oštećenih potresom
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Jesenje za 2022. godinu
Radionica LAG-a vezana za najavu natječaja Tipa operacije 2.1.1.
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu
Saborski zastupnik Žarko Tušek u radnom posjetu Jesenju
Javni natječaj za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2021. godini
Obavijest mještanima o privremenom zatvaranju NC Gornje Jesenje Gornji Lužani
Izvršenje Proračuna Općine Jesenje za 2020. godinu
POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE usluga obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete
Izobrazba o sigurnoj upotrebi pesticida
JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Općine Jesenje
Plan nabave za 2021. godinu
Državna cesta D74 od ponedjeljka otvorena za promet
Državna cesta D74 do daljnjeg zatvorena
Signalizacija na lokalnoj cesti L22010 za naizmjenično puštanje prometa u zaselku Podvinci
Zatvorena državna cesta DC74 Žutnica-Gornje Jesenje-Bednja
Obavijest o ukidanju zabrane napuštanja županija
Božićno-novogodišnja čestitka
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija
Natječaj za dodjelu učeničkih stipenija
Proračun Općine Jesenje za 2021., s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Vodič za građane uz proračun za 2021. godinu
Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2020. godinu
Općina će povodom nadolazećih blagdana financirati učenicima osnovne škole školsku prehranu
Mještanima podijeljene zaštitne maske
Prijedlog Proračuna Općine Jesenje za 2021., s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Nastavak zabrane korištenja društvenih domova i prostora u vlasništvu Općine Jesenje.
OBRAZAC-Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u novcu roditeljima za novorođeno dijete
Provođenje mjera zaštite od požara i od bolesti COVID-19 na grobljima
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
I. Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
Poziv na dostavu ponuda;Oblikovanje dječjeg igrališta s boćalištem u Donjem Jesenju
Natječaj za financiranje projekata/programa udruga
Odluka o obaveznom korištenju maski za lice
Objava i obavijest biračima povodom izbora zastupnika u Hrvatski sabor
Odluka o stavljanju van snage Odluke o radu JUO Općine Jesenje za vrijemtrajanja COVID- 19
IZDAVANJE E-PROPUSNICA
Odluka načelnika o radu Jedinstvenog upravnog odjela za vrijeme trajanja epidemije COVID-19
Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Jesenje
Izvedbom predstave Klopca v parku gosti iz Slovenije oduševili mnogobrojnu publiku
Humoristična predstava kazališne družine Vsi prisotni iz Črešnjevca, Slovenija
Plan nabave za 2020. godinu
Kalendar odvoza mješanog komunalnog i reciklabilnog otpada za 2020. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019. godinu
Proračun za 2020. godinu s pripadajućim programima
Općinsko vijeće usvojilo Proračun za 2020. godinu
Javni poziv za dostavu ponuda za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Jesenje Obavijest o ponišenju postupka
Prijedlog proračuna za 2020. godinu
LAG Zagorje-Sutla provodi projekt "Jednake mogućnosti u svijetu rada i > procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija
Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković posjetila općinu Jesenje
U rad pušten novi pogon za preradu drva
Potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića
Udruga za šport i rekreaciju Jesenje donirala Općini Jesenje opremu koja je bila u njezinom vlasništvu
XIII sjednica Općinskog vijeća
Predstava Žena godine u izvedbi umjetničke organizacije VOK iz Varaždina
Svečano proslavljen Dan općine Jesenje, župe i osnovne škole Gornje Jesenje
Čestitamo Dan Općine
Odluka o odabiru osobe za instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU
Odluka o odabiru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Jesenje
Poziv na dostavu ponuda;Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU na području Općine Jesenje
Vatrogasci proslavili blagdan svog nebeskog zaštitnika
P O Z I V NA DOSTAVU PONUDA: Obavljanje komunalne djelatnosti usluge održavanja groblja i usluge ukopa na mjesnom groblju u Gornjem Jesenju
Povjerenstvo Ministarstva graditeljstva obišlo kuće oštećene klizištima
Općinska delegacija obišla mještane starije životne dobi
Odluka o godišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu
Javni poziv:Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Uskrsna čestitka župnika Župe Gornje Jesenje;"Ne plašite se! Isusa tražite, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje!“
Obavijest mještanima o izlaženju Jesejanskog lista
Izbori za članove u Europski parlament-obavijest biračima
Prigodnim programom obilježen Dan žena
KZŽ raspisala natječaj za povećanje poljoprivredne proizvodnje
Odluka načelnika o dodjeli sredastava projektima/programima udruga od interesa za Općinu Jesenje u 2019. godini
Javni natječaj za prijam u službu referenta za komunalnu djelatnost i uređenje – komunalni redar
Traže se studenti i nezaposleni za povremeni rad
Javno savjetovanje; Paušalni porez po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
Plan nabave za 2019. godinu
Druga izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu
Proračun za 2019. godinu
Javni natječaj za imenovanje pročelnika JUO-poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Natječaj za potpore u poljoprivredi za 2018. godinu
Natječaj Ministarstva gospodarstva za potpore mikro, malim i srednjim poduzećima
Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje
Javni poziv:Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Natječaj za dodjelu studentskih stipendija
Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija
Zapaljene svijeće na grobovima poginulih branitelja
Stazu krapinskog neandertalca posjetili učenici osnovne škole iz Varaždina
Uz zahvalu za plodove zemlje svečano obilježena 160-obljetnica izgradnje župne crkve u Jesenju
Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti Cerje Jesenjsko
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu proračuna za 2019. godinu
MNK Jesenje novi je prvoligaš I. HMNL
Javni poziv:Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Jesejanski vinogradari podigli klopotec
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske
Javni poziv:Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta
Potpisan ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić
Saluti Bau pobjednik 20. memorijalnog malonogometnog turnira Za Ljepoga
LAG „ Zeleni bregi“ objavljuje natječaj za male poljoprivrednike
Svečano obilježen Dan općine
Uz Dan općine igra i zabava za najmlađe
Dramska večer uz KUD-ove iz Sračinca i Lobora
Ministarstvo gospodarstva objavilo Poziv Certifikacijom do tržišta
Radovi na sanaciji odvodnje
MNK Jesenje obranilo naslov prvaka 2.HMNL
Najava natječaja LAG-a Zeleni bregi
Natječaj za financiranje programa, projekata udruga u 2018. godini
Članovi Savjeta mladih organizirali plesnu večer
Programom "Ljubav nas veže i spaja", "Žensko kazalište" obilježilo Valentinovo u Krapini
• Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
Krapinsko-zagorska županija rapisala natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2018. g
KZŽ raspisala natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga
Finacijski izvještaji za 2017. godinu
Proračun Općine Jesenje za 2018. godinu
Žensko kazalište nastupilo na Europskoj noći kazališta u Krapini
Natječaj za studentske stipendije
Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija
Zahvala za plodove zemlje
Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Jesenje
Edukativne radionice za poljoprivrednike
Tradicionalno petnaesto podizanje klopoca
15. podizanje klopoca
Čestitamo Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
Maleni uživali u igri i zabavi
Svečano obilježen Dan općine i župe
Program svečanosti povodom proslave Dana općine
Obavijest o zakupu poljoprivrednog zemljišta
Konačni rezultati izbora za opcinskog nacelnika
Radovi na uređenju kanalizacije
Zatvoren promet lokalnom cestom u Donjem Jesenju
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor načelnika Općine Jesenje
Obračun proračuna Općine Jesenje za razdoblje 1.siječanj-31. prosinac 2016.
Natječaj za financiranje projekata i programa udruga u 2017. godini