HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Dokumenti
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
 17.12.2010

Statut Općine Jesenje

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/09-01/17
URBROJ:2140/05-09-1
Gornje Jesenje, 14. 07. 2009.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 15. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01 i 2/06) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 2. sjednici održanoj dana 14. 07. 2009. godine donijelo je

STATUT OPĆINE JESENJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, oblici suradnje, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga Općine, mjesna samouprava, ustrojstvo, djelokrug i način rada tijela Općine, imovina i financiranje, akti tijela Općine i postupak njihova donošenja, javnost rada i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine kao jedinice lokalne samouprave.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave osnovana za područje naselja Brdo Jesenjsko, Cerje Jesenjsko, Donje Jesenje, Gornje Jesenje i Lužani Zagorski koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i povezana su zajedničkim interesima stanovništva.

Članak 3.

Naziv Općine je Općina Jesenje.

Sjedište Općine je u Gornjem Jesenju 103.

Općina Jesenje je pravna osoba.

Članak 4.

Općina ima grb i zastavu.

Izgled i uporaba grba i zastave Općine utvrđuju se statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 5.

Općinsko vijeće, općinski načelniki upravni odjel koriste pečat s grbom Republike Hrvatske u skladu s posebnim propisima.

Članak 6.

Općinsko vijeće može dodjeljivati javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.

Način i uvjeti dodjeljivanja javnih priznanja uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 7.

Općinsko vijeće može pojedinu osobu koja je zaslužna za Općinu proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu domaćem ili stranom državljaninu dodjeljuje se posebna povelja Općine.

Dodjeljivanje povelje znak je počasti i njome se ne stječu posebna prava, odnosno obveze, a može se opozvati ako se osoba pokaže nedostojna takove počasti.

Članak 8.

Blagdan Sv. Ivana Krstitelja utvrđuje se Danom Općine Jesenje.

Dan Općine svake se godine prigodno obilježava održavanjem svečane sjednice Općinskog vijeća.

Članak 9.

Radi unapređenja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka Općina neposredno surađuje sa županijama, gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, te, pod uvjetima utvrđenim zakonom, s odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država.

Članak 10.

Općina Jesenje, u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini Županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, koji je se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu u skladu sa zakonom i Statutom Županije.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Općine mogu podnositi Općinsko vijeće i općinski načelnik neposredno nadležnom tijelu ili putem članova Županijske skupštine i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 11.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 12.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 13.

Odlukom Općinskog vijeća u skladu sa Statutom Općine i Statutom Županije mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine da mu, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga Županije na području Općine Jesenje, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

III. TIJELA OPĆINE JESENJE

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 14.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 15.

Općinsko vijeće:

donosi Statut Općine,donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,donosi poslovnik o svom radu,

donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju,odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,

bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom i ovim Statutom stavljeni u djelokrug Općine.

Članak 16.

Općinsko vijeće ima 13 članova.

Članovi Općinskog vijeća biraju se na način određen zakonom.

U slučaju promjene broja članova Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka izabrani članovi ostaju na dužnosti do kraja izbornog razdoblja.

Članak 17.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine.

Mandat člana izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 18.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članovi Općinskog vijeća imaju sva prava i dužnosti od dana konstituiranja Općinskog vijeća do isteka mandata.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća natemelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članu Općinskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučajevima utvrđenim zakonom.

Članak 19.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 20.

Član Općinskog vijeća ima pravo i dužnost biti nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i sudjelovati u njihovu radu, davati prijedloge za donošenje odluka i drugih akata te postavljati pitanja iz djelokruga Vijeća.

Član Općinskog vijeća ima pravo postavljati pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, usmenim ili pisanim putem.

Član Općinskog vijeća ima pravo općinskom načelniku i njegovom zamjeniku postavljati pitanja o njihovom radu.

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja uređuju se poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 21.

Općinsko vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova Općinskog vijeća, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, osim Statuta, Poslovnika Općinskog vijeća, Proračuna, godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, odluke o zaduživanju Općine, odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Vijeća, odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i zamjenika te odluke o promjeni granica Općine, odnosno u drugim slučajevima određenim zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Općinskog vijeća kada se odluke donose većinom glasova svih članova Vijeća.

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik i njegov zamjenik.

O radu Vijeća vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice i donijetim aktima kao i o rezultatu glasovanja o pojedinim pitanjima.

Članak 22.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Vijeća prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati općinski načelnik u daljnjem roku od 15 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 23.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje drugih poslova koji im se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju odnosno Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednika i članove radnih tijela iz stavka 1. ovog članka bira Općinsko vijeće.

Članak 24.

Općinsko vijeće obavezno osniva kao stalna radna tijela:

Mandatnu komisiju,Odbor za izbor i imenovanja,Odbor za statut i poslovnik,Odbor za financije i proračun.

Članak 25.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Općinskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Predsjednika i članove radnih tijela iz članka 24. točka 1.,2. i 3. bira Općinsko vijeće iz reda svojih članova, a članove ostalih radnih tijela bira u pravilu iz reda svojih članova, a može ih birati i iz reda osoba koje su stručne za područje rada tih tijela.

Članak 26.

Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika.

Predsjednik Općinskog vijeća predstavlja Vijeće, saziva sjednice Vijeća i njima predsjeda, predlaže dnevni red sjednice, sastavlja prijedloge zaključaka, brine o zaštiti prava članova Vijeća i postupku donošenja akata te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje potpredsjednik. Potpredsjednik obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Vijeća ili Vijeće.

Predsjednika Općinskog vijeća bira Vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje 1/3 članova Vijeća javnim glasovanjem većinom glasova svih članova Vijeća.

Potpredsjednik Vijeća bira se na isti način i po postupku kao i predsjednik.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 27.

Općinski načelnik je izvršno tijelo Općine.

Općinski načelnik se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik zastupa Općinu.

Članak 28.

Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće te daje mišljenje o prijedlozima općih akata koje daju drugi ovlašteni predlagatelji,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinsko vijeća,
 • ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis i postupiti u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine, prijedlog odluke o izvršavanju proračuna te prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine,
 • utvrđuje prijedlog ustrojstva jedinstvenog upravnog odjela Općine,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za jedinstveni upravni odjel Općine,
 • temeljem javnog natječaja imenuje i razrješava pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine,
 • donosi plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine,
 • osniva radna tijela, određuje njihov sastav, djelokrug i način rada te imenuje njegove članove,
 • vrši prava i dužnosti osnivača nad javnim ustanovama i drugim pravnim osobama čiji je osnivač ili suosnivač Općina, ako posebnim zakonom ili aktom o osnivanju nije drukčije propisano,
 • odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova prenijetih u djelokrug tijela Općine,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i aktima Općinskog vijeća.

Članak 29.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu Općinskom vijeću i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 30. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka podnosi se u pisanom obliku, a mora najmanje sadržavati izvješće o donijetim aktima te poduzetim mjerama i aktivnostima u obavljanju poslova iz djelokruga općinskog načelnika.

Pored izvješća iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće može posebnim zaključkom od općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Pisani prijedlog za traženje izvješća iz stavka 3. ovog članka ovlašteni su podnijeti najmanje tri člana Općinskog vijeća. U prijedlogu mora biti jasno postavljeno i obrazloženo pitanje o kojem se traži izvješće.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zaključku iz stavka 3. ovog članka, u pravilu, na prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, u pisanom obliku.

Općinsko vijeće ne može tražiti od općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od podnijetog izvješća o istom pitanju.

Članak 30.

Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje zamjenik.

Pod dužom odsutnosti podrazumijeva se razdoblje od najmanje mjesec dana.

3. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Članak 31.

Za obavljanje svih upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu osniva se jedinstveni upravni odjel.

Unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad jedinstvenog upravnog odjela uređuju se pravilnikom o unutarnjem redu sukladno posebnom zakonu.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 32.

Upravne, stručne i ostale poslove u jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu uređuju se posebnim zakonom.

IV. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 33.

Mjesni odbor osniva se statutom Općine kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Članak 34.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja i Općinsko vijeće.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora dostavlja se Općinskom vijeću, a isti sadrži:

naziv mjesnog odbora,područje mjesnog odbora,sjedište mjesnog odbora,obrazloženje opravdanosti i potrebe osnivanja mjesnog odbora,podatke o zadacima i sredstvima mjesnog odbora.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora raspravlja se na zboru građana jednog ili više naselja za koje je predloženo osnivanje mjesnog odbora, ako zboru građana prisustvuje najmanje 10% ukupnog broja birača upisanih u birački popis naselja za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora.

Članak 35.

Na temelju prijedloga iz članka 34. ovog Statuta, koji je podržan na zboru građana na način da se za isti izjasnila većina građana prisutnih na zboru, Odbor za statut i poslovnik utvrđuje prijedlog statutarne odluke o osnivanju mjesnog odbora i isti upućuje Općinskom vijeću na donošenje.

Članak 36.

Tijela mjesnog odbora su: Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi Vijeća biraju se neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 37.

Vijeće mjesnog odbora samostalno:

donosi Pravila mjesnog odbora,donosi plan komunalnih akcija na svom području i određuje prioritete u njihovoj realizaciji,donosi godišnji program rada i daje izvješće o radu,odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru iz sredstava proračuna Općine,donosi financijski plan i godišnji obračun,donosi Poslovnik o svom radu,saziva mjesne zborove građana radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja. Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu. Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 38.

Općinskom vijeću Vijeće mjesnog odbora predlaže:

plan razvoja svog područja u okviru razvojnog plana Općine,programe razvoja komunalne infrastrukture za svoje područje,mjere za zaštitu i unapređenje okoliša i poboljšanje kvalitete stanovanja te efikasniji rad komunalnih službi,imenovanje ulica,mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba i imovine na svom području,promjenu područja mjesnog odbora, tepodnosi druge prijedloge iz svoje nadležnosti.

Članak 39.

Vijeće mjesnog odbora iz svoga sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika Vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora predstavlja Mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora.

Članak 40.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 41.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima osiguravaju se sredstva u proračunu Općine.

Za financiranje djelatnosti izvan stavka 1. ovog članka mjesni odbori mogu osiguravati i druga sredstva i to:

prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,dotacije pravnih subjekata i građana,druga sredstva.

Članak 42.

Obavljanje administrativnih i drugih poslova kao i poslovni prostor za rad mjesnog odbora osigurava Općinsko vijeće.

V. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 43.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Referendum se može raspisati i radi razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika, u slučajevima i na način propisan zakonom.

Referendum iz stavka 2. ovog članka, na temelju odredaba zakona i Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine svojih članova,na prijedlog općinskog načelnika, na prijedlog polovine mjesnih odbora na području Općine te na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Općine.

Referendum iz stavka 3. ovog članka, na temelju odredaba zakona i Statuta, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine svojih članova ili na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača Općine. Prijedlog 1/3 članova Općinskog vijeća mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od članova Općinskog vijeća. Prijedlog birača mora također biti predan u pisanom obliku i, pored potpisa birača, mora sadržavati podatke o biračima; ime i prezime, adresu, broj važeće osobne iskaznice i mjesto izdavanja.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području općine i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Na postupak provođenja referenduma kao i na odluke donijete referendumom primjenjuju se odredbe članka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Članak 44.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.

O prijedlogu iz stavka 1. ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača Općine te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 45.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koje pripadaju Općini čine njezinu imovinu.

Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Općinsko vijeće daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina, te odlučuje u slučaju potrebe pokrića gubitka.

Članak 46.

Općina ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju tijela Općine Jesenje u skladu sa zakonom.

Prihodi Općine su:

općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima udio ili dionice,prihodi od naknada za koncesiju,novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina sama propiše u skladu sa zakonom,udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 47.

Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za slijedeću proračunsku godinu naprijedlog općinskog načelnika prije početka godine za koju se proračun donosi u skladu sa zakonom.

U proračunu se moraju iskazati svih prihodi koji pripadaju Općini te rashodi iz njezina djelokruga.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Proračun se izrađuje na način i po postupku koji je utvrđen posebnim zakonom.

Članak 48.

Općinsko vijeće donosi odluku o izvršavanju proračuna u kojoj su sadržani uvjeti, način i postupak gospodarenja prihodima i rashodima Općine, na prijedlog općinskog načelnika, uz godišnji proračun.

Članak 49.

Ukoliko se godišnji proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, uvodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 50.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

VII. AKTI OPĆINE I POSTUPAK NJIHOVA DONOŠENJA

Članak 51.

Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi statut, odluke i druge opće akte, proračun, godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, preporuke, rješenja, zaključke i druge opće i pojedinačne akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Način i postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 52.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike, naredbe, naputke, zaključke, rješenja i druge akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 53.

Upravni odjel Općine osnovan za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 54.

Upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na donošenje akata iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka jamči se pravo na žalbu i sudsku zaštitu.

Članak 55.

Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 56.

Prijedloge za donošenje akata mogu podnositi članovi Općinskog vijeća, radna tijela Vijeća i općinski načelnik.

Članak 57.

Inicijativu za donošenje odluka i drugih akata Općinskog vijeća mogu davati građani i pravne osobe te upravni odjel Općine.

Članak 58.

Prije konačnog odlučivanja na javnu raspravu upućuju se prijedlozi akata za koje to određuje zakon ili drugi propis.

Općinsko vijeće može odlučiti da se prijedlog određenog akta uputi na javnu raspravu prije donošenja, iako za to nema zakonsku obvezu.

Postupak javne rasprave provodi se na način propisan Poslovnikom, ako nije propisan posebnim zakonom ili drugim propisom.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 59.

Rad Općinskog vijeća, općinskog načelnika i njihovih radnih tijela je javan.

Sjednica ili dio sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela može se održati bez nazočnosti javnosti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.

Članak 60.

Javnost rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela osigurava se:

javnim održavanjem sjednica,izvješćivanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan ovim Statutom.

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

 • redovitim izvještavanjem medija,
 • objavljivanjem akata na način propisan ovim Statutom i na web stranicama Općine.

Članak 61.

Radi ostvarivanja neposrednog uvida u potrebe Općine i njezinih građana kao i radi informiranja građana o aktivnostima općinskih tijela u rješavanju pitanja iz djelokruga Općine, općinski načelnik redovito i neposredno ostvaruje kontakte s građanima.

Članak 62.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja imaju pravo prisustvovati svim sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, osim ako se one iz razloga predviđenih posebnim zakonima ili općim aktom Općine održavaju bez prisutnosti javnosti.

IX. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 63.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina članova Općinskog vijeća, Odbor za statut i poslovnik i općinski načelnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, uz prethodno mišljenje Odbora za statut i poslovnik, ako Odbor nije predlagatelj.

Ako se ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta, prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Izuzetno kada pojedine odredbe Statuta treba uskladiti sa zakonom, izmjene i dopune Statuta vrši Općinsko vijeće statutarnom odlukom po postupku za donošenje odluka utvrđenom Poslovnikom Općinskog vijeća.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 64.

Ovaj Statut stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Članak 65.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Jesenje objavljen u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01 i 2/06.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Galović

 

Statut Općine Jesenje
I. Izmjena i dopuna Statuta Općine Jesenje 2013. god
II. Izmjena i dopuna Statuta Općine Jesenje 2018. god.

Zadnja promjena: 24.03.2021. u 09:26 sati | Prikazano 9819 puta
Vezani članci
O općini
Povijest Općine Jesenje
Općina Jesenje ima zastavu i grb
Nova redizajnirana službena web stranica općine Jesenje
Najnovije
Jučer | Br. prikaza: 27 Radionica LAG-a vezana za najavu natječaja Tipa operacije 2.1.1.

 Lokalna akcijska grupa "Zeleni bregi" u fazi je pripreme za raspis V. LAG natječaja, Tipa operacije 2.1.1. "Ulaganje u opće društvenu infrastrukturu i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo" iz Lokalne razvojne strategije LAG-a (2014. - 2020.). U sklopu kvalitetnijeg informiranja potencijalnih prijavitelja dana  27.09. 2021. godine s početkom u 19,00 sati biti će  održana besplatna radionica u dvorani Doma kulture u Gornjem Jesenju. Radionica će biti održana sukladno važećim epidemiološkim mjerama.

Raspoloživa sredstva za natječaj iznose: 726.000,00 eura

Najniži iznos potpore po projektu: 15.000,00 eura

Najviši iznos po projektu: 33.000,00 eura

9.9.2021. | Br. prikaza: 255 Popis stanovništva u 2021. godini

Poštovani mještani,

Državni zavod za statistiku od 13. rujna do 17. listopada 2021. provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj.

Prvi digitalni Popis stanovništva provest će se u dvije faze i na dva načina, a građani će moći sami izabrati način popisivanja.
Prva faza samopopisivanja kroz sustav e-Građani trajat će od 13. do 26. rujna, a druga faza popisivanja kada popisivači izlaze na teren trajat će od 27. rujna do 17. listopada.

27.8.2021. | Br. prikaza: 1575 FOTO: Biciklistička utrka Neandertalka 2021.

Obavještavamo mještane da će se u nedjelju 05.09.2021. godine održavati biciklistička utrka "Neandertalka 2021". Dio biciklističke rute prolazi  naseljima Gornje i Donje Jesenje pa pozivamo mještane da obrate pozornost na bicikliste i pripaze kako na bilo koji način ne bi ugrožvali njihovu sigurnost. Također  pozivamo zainteresirane  mještane ako su u mogućnosti da podrže natjecatelje i bodre ih uz stazu.

Ruta staze ucrtana je na slici, a cjelokupni plan utrke nalazi se u prilogu;

17.8.2021. | Br. prikaza: 10479 Besplatne radne bilježnice, radni materijali i likovne mape za učenike osnovne škole

Odlukom općinskog načelnika Općina Jesenje će i ove godine nabaviti radne bilježnice, radne materijale i likovne mape za sve učenike osnovne škole Gornje Jesenje, za novu školsku godinu 2021./22.,  sve prema popisu dostavljenom od strane škole.
Radne bilježnice i radni materijali dočekat će učenike u njihovim klupama prvog dana početka nove školske godine.

Nabavu radnih bilježnica sufinancira Krapinsko zagorska županija  i Općina Jesenje u jednakim postocima, dok će radne materijale i likovne mape Općina platiti u cjelokupnom iznosu vlastitim sredstvima.

4.8.2021. | Br. prikaza: 7979 Dan pobjede i domovinske zahvalnoti i Dan hrvatskih branitelja

Dragi mještani,
dana 5. kolovoza obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti kao i Dan hrvatskih branitelja i prisjećamo se pobjede koja nam je donijela samostalnost i neovisnost.

Ovaj dan obilježavamo s velikom ponosom i na nama je da  nikada ne zaboravimo žrtvu naših  branitelja i damo svoj doprinos u stvaranju još bolje, perspektivnije, snažnije i prosperitetnije  domovine nam Hrvatske.

Čestitamo svim braniteljima njihov dan - Dan hrvatskih branitelja, a svim ostalim našim mještanima Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.

26.7.2021. | Br. prikaza: 240 FOTO: Održan radni sastanak načelnika Daria Cvrtile i župana Željka Kolara sa suradnicima

U općinskoj vijećnici danas 26. srpnja 2021. godine, župan Željko Kolar sa suradnicima održao je radni sastanak sa novoizabranim načelnikom Dariom Cvrtilom i predsjednikom Općinskog vijeća Anđelkom Draganićem.
Načelnik Dario Cvrtila nakon pozdravnih riječi goste je upoznao sa projektima koji su u provedbi , planiranim aktivnostima za naredno razdoblje, kao i problematikom koja je naslijeđena od prethodne vlasti a koja će imati utjecaja na dinamiku provedbe planiranih projekata.

21.7.2021. | Br. prikaza: 299 Druga sjednica općinskog vijeća

druga sjednica Općinskog vijeća održana je dana 30. lipnja  2021. godine (srijeda) u 19,00 sati u vijećnici Doma kulture  u Gornjem Jesenju 103.

Sve Odluke Općinskog vijeća možete vidjeti u rubrici Odluke; 

http://www.jesenje.hr/odluke 

 

Za sjednicu je usvojen sljedeći;

Dnevni red

13.7.2021. | Br. prikaza: 507 Poziv roditeljima djece vrtićkog uzrasta

Poštovani roditelji djece vrtićkog uzrasta

Općina Jesenje u svrhu prikupljanja informacija o broju zainteresiranih roditelja, odnosno njihove djece koja će pohađati dječji vrtić u Gornjem Jesenju objavljuje Javni poziv za iskaz interesa.
Napominjemo da je ovaj poziv samo u svrhu prikupljanja potrebnih podataka radi lakše pripreme programa i organizacije rada vrtića.
Poziv za podnošenje zahtjeva za upis djeteta biti će naknadno objavljen od strane ustanove koja će upravljati dječjim vrtićem.
Obrazac zahtjeva za iskaz interesa, zainteresirani roditelji mogu popuniti i dostaviti JUO Općine Jesenje Gornje Jesenje 103 (osobno, poštom ili e-poštom: jesenje@jesenje.hr), do dana 2. kolovoza 2021. godine.

                                                                                                          Općinski načelnik
                                                                                                Dario Cvrtila, struč.spec.rel.int.

Obrazac se nalazi u prilogu

Najave
Natječaji
Najčitanije
Zadnja promjena
Izdvojeno
Trenutno nema najava događanja.
rujan 2021
poutsrčepesune
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27
Radionica LAG-a vezana za najavu natječaja Tipa operacije 2.1.1.
282930123
45678910
Autobusni vozni red
Naselje polaska:

Naselje dolaska:

Primajte važne obavijesti, najave, natječaje i ponudu poslova Zavoda za zapošljavanje u općini Jesenje na Vašu email adresu.
Hrvatski zavod za zapošljavanje - ponuda poslova
Anketa
Ocjenite kvalitetu nove web stranice
  odlično
 vrlo dobro
 osrednje
 loše

       
Zadnje sjednice Općinskog vijeća
Radobojsko-jesejanski list - zadnji brojevi