HyperLink
Vi ste ovdje: Naslovnica > Proračun
Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
 17.12.2020

Vodič za građane uz proračun za 2021. godinu

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se donosi na razini jedinice
lokalne samouprave.
Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Proračun sadrži projekciju
prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed.
Propisi kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) – dalje Zakon.


KAKO SE DONOSI PRORAČUN?
Proračun donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ( Općinsko vijeće Općine Jesenje).
Proračun se prema Zakonu mora donijeti najkasnije do konca godine za iduću godinu
prema prijedlogu kojega utvrđuje općinski načelnik i dostavlja predstavničkom tijelu do
15. studenog tekuće godine.
Ako se proračun ne donese u roku slijedi:
1. privremeno financiranje
2. raspuštanje Općinskog vijeća, i
3. prijevremeni izbori za članove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Ukoliko postoji preneseni manjak ili višak prihoda i primitaka iz prethodne godine –
mora biti uključen u proračun.
Proračun Općine Jesenje objavljuje se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“
i na Internet stranicama Općine Jesenje.
SADRŽAJ PRORAČUNA
OPĆI DIO koji sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja odnosno
sastoji se od strukture prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po vrstama.

POSEBNI DIO koji se sastoji od plana rashoda i izdataka koji se financiraju
iskazanih po programima, aktivnostima i projektima.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje
koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna

PRIHODI I RASHODI PRORAČUNA
Proračun mora biti URAVNOTEŽEN što znači da ukupna visina planiranih prihoda
i raspoloživih sredstava iz prethodne godine mora pokrivati ukupnu visinu planiranih rashoda.
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
Prihodi poslovanja:
1) Prihodi od poreza (porez na dohodak, imovinu, robu i usluge)
2) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
(tekuće pomoći iz državnog proračuna, tekuće pomoći iz županijskog proračuna,
kapitalne pomoći ministarstava, kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava)
3) Prihodi od imovine (kamate, zakup poslovnog prostora, naknada za eksploataciju
mineralnih sirovina, spomenička renta, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada)
4) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada (prihod od prodaje državnih biljega, naknade za promjenu namjene polj. zemljišta,
naknade za održavanje groblja, prih. od prodaje grobnih mjesta, grobnica i okvira,
prihodi od pogrebnih usluge, uplata građana za utrošak vode, naknada zbog blizine
i korištenja odlagališta, vodni doprinos, doprinosi za šume, komunalni doprinosi,
komunalne naknade)
Rashodi poslovanja:
1) Rashodi za zaposlene
2) Materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenicima, uredski materijal, energenti, telefon, pošta,
intelektualne usluge, komunalne usluge, deratizacija, tekuće održavanje cesta, tekuće
održavanje javne rasvjete, vodovodne mreže, groblja, odvodnje, nerazvrstanih cesta i slično)

3) Financijski rashodi (bankarske usluge)
4) Subvencije (subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora –dječji vrtići,
5) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ( Tekuća pomoć za sanaciju deponija,
tekuća pomoć gradskom proračunu za poljara, za javnu vatrogasnu postrojbu,
pomoći osnovnoj školi, tekuća pomoć Dječjem vrtiću Gustav Krklec za predškolu)
6) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
(pomoć obiteljima i kućanstvima, stipendije i školarine, ostale naknade iz proračuna u novcu)
7) Ostali rashodi (tekuće donacije udrugama, DVD-u, Hrvatskom crvenom križu,
donacije vjerskim zajednicama i slično)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:
1) Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine
2) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA
Određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi
- Komunalni doprinos – prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi
  samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.
- Komunalna naknada – prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se
  koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture,
  a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti
  i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog
  i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja
  energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave,
  ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.
- Prihodi od prodaje imovine – kapitalna ulaganja/investicije
- Prihodi od iznajmljivanja imovine – za nabavu nefinancijske imovine i održavanje iste
NENAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA
Nenamjenskim prihodima ( porezi, ostali prihodi) moguće je financirati sve vrste rashoda.
U Općini Jesenje uglavnom se troše za javne potrebe (sufinanciranje dječjeg vrtića i slično),
pokriće nedostataka komunalnih prihoda za održavanje komunalne infrastrukture,
rashode za zaposlene, materijalne rashode Općine, provedbu socijalnih programa,
rad udruga, DVD-a i slično.
RASHODI PRORAČUNA
1) ZADANI RASHODI (zakonske obveze jedinica lokalne samouprave)
- Predškolski odgoj
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- Protupožarna zaštita
- Plaće i materijalni rashodi tijela jedinica lokalne samouprave
2) FAKULTATIVNI RASHODI
- Manifestacije
- Redovan rad udruga u sportu, kulturi, civilnih udruga
- Socijalni programi
- Visokoškolsko obrazovanje
- Dodatni programi u predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju

PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2021. GODINU
Prihodi od poreza 2.811.050,00 kuna
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.912.000,00 kuna
Prihodi od imovine 158.375,00 kuna
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i
Pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.042.405,00 kuna
RASHODI PRORAČUNA OPĆINE JESENJE ZA 2021. GODINU
Rashodi za zaposlene 496.000,00 kuna
Materijalni rashodi 2.133.000,00 kuna
Financijski rashodi 27.350,00 kuna
Subvencije 263.000,00 kuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 233.720,00 kuna
Naknade građanima i kućanstvima 390.000,00 kuna
Ostali rashodi 470.760,00 kuna
Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine 10.000,00 kuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.900.000,00 kuna


MOŽE LI SE PRORAČUN MIJENJATI?
- Proračun nije „statičan“ akt već se , skladno Zakonu, može mijenjati tijekom proračunske
  godine prema prispjelim i očekivanim primicima i izdacima. Procedura izmjena
Proračuna istovjetna je proceduri njegovog donošenja i naziva se još i REBALANS proračuna.
- Izmjenu i dopunu proračuna ( rebalans proračuna) predlaže načelnik Općine Jesenje,
a donosi ga Općinsko vijeće Općine Jesenje
- Ako se tokom proračunske godine, zbog nastanka novih obveza za proračun
ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju rashodi i/ili izdaci odnosno smanje
prihodi i/ili primici, načelnik Općine Jesenje može obustaviti izvršavanje pojedinih
rashoda i/ili izdataka.

KAKO SE OPĆINA MOŽE ZADUŽIVATI?
- Općina se može dugoročno zaduživati isključivo za kapitalne investicije kada je investicija
planirana u Proračunu Općine i kada postoji prethodna suglasnost Općinskog vijeća
te suglasnost vlade Republike Hrvatske.
- Ukupan opseg zaduživanja (godišnja obveza anuiteta po zaduženju Općine
kao i anuiteta po danim jamstvima i suglasnostima trgovačkim društvima i ustanovama
Općine) ne smije prelaziti 20% prihoda proračuna bez prihoda od domaćih
i stranih pomoći, donacija, sufinanciranje građana osim u financiranju projekata
financiranim iz EU sredstava i projekata energetske učinkovitosti.
- Općina se može kratkoročno zaduživati bez posebnih suglasnosti za pokriće
nelikvidnosti unutar jedne godine.
OBRAZLOŽENJA UZ PRORAČUN 2021.
Proračun se, sukladno Zakonu o proračunu, usvaja na razini podskupine ( treća razina
računskog plana), a projekcije za 2022. i 2023. godinu na razini skupine
(druga razina računskog plana).
Osnovni cilj proračunskog planiranja u 2021. godini je osiguranje stabilnosti Proračuna općine
i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza.
Za 2021. godinu Općina Jesenje planira daljnju provedbu investicijskih i razvojnih projekata,
uz redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture, kao što su:
- Izgradnja, odnosno dovršetak dječjeg vrtića u Gornjem Jesenju. Iznos planirane
investicije je 4.333.856 kuna, a u 2021. godini će se realizirati sukladno sredstvima
koja će se osigurati iz sredstva EU i vlastitih proračunska sredstva.
- Domovi kulture u Gornjem i Donjem Jesenju iznos za 2021.godinu u proračunu je 15.000 kuna.
- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, planirani iznos investicije je 300.000 kuna.
- Izgradnja i rekonstrukcija vodovod Gornje Jesenje u iznosu od 30.000 kuna
- Kanalizacija u iznosu od 20.000 kuna
- Završetak uređenje parkinga 100.000 kuna
- Punionica za električna vozila u iznosu od 5.000 kuna
- Uređenje trga ispred Doma kulture u iznosu od 400.000,00 kn
Općina Jesenje u 2021. godini planira izdvojiti sredstva za financijsku podršku
svojim mještanima u vidu:
- Sufinanciranje nabave/izgradnje prve nekretnine u iznosu od 100.000 kuna
- Financiranje programa i projekata udruga iz područja sporta, kulture i ostalo
u ukupnom iznosu od 228.000,00 kuna
- Stipendije studentima i učenicima srednjih škola u ukupnom iznosu od 150.000 kuna
CILJEVI
Osnovni cilj proračunskog planiranja u 2021. godini je osiguranje stabilnosti
Proračuna Općine Jesenje i uredno izvršavanje svih preuzetih obveza.
VAŽNI KONTAKTI I KORISNE INFORMACIJE
Kontakt telefoni: 049/ 375 503, 049/300 946
Načelnik Općine Jesenje Andrija Ranogajec, mag.ing.mech.
091/375 5030
nacelnik@jesenje.hr
Internet adresa: www.jesenje.hrwww.jesenje.hr
E-mail adresa: jesenje@jesenje.hr

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jesenje – od ponedjeljka do petka,
od 7 do 15 sati.

Adresa: Općina Jesenje, 49233 Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 103.

 


Zadnja promjena: 17.12.2020. u 12:18 sati | Prikazano 1111 puta
Vezani članci
Dan pobjede i domovinske zahvalnoti i Dan hrvatskih branitelja
Poziv roditeljima djece vrtićkog uzrasta
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu
Čestitamo Dan Općine Jesenje, Župe i Osnovne škole Gornje Jesenje
Saborski zastupnik Žarko Tušek u radnom posjetu Jesenju
Javni natječaj za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2021. godini
Obavijest mještanima o privremenom zatvaranju NC Gornje Jesenje Gornji Lužani
Izvršenje Proračuna Općine Jesenje za 2020. godinu
POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE usluga obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete
Izobrazba o sigurnoj upotrebi pesticida
Plan nabave za 2021. godinu
Državna cesta D74 od ponedjeljka otvorena za promet
Državna cesta D74 do daljnjeg zatvorena
Signalizacija na lokalnoj cesti L22010 za naizmjenično puštanje prometa u zaselku Podvinci
Zatvorena državna cesta DC74 Žutnica-Gornje Jesenje-Bednja
Obavijest o ukidanju zabrane napuštanja županija
Božićno-novogodišnja čestitka
Proračun Općine Jesenje za 2021., s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2020. godinu
Općina će povodom nadolazećih blagdana financirati učenicima osnovne škole školsku prehranu
Mještanima podijeljene zaštitne maske
Prijedlog Proračuna Općine Jesenje za 2021., s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Nastavak zabrane korištenja društvenih domova i prostora u vlasništvu Općine Jesenje.
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Jesenje za 2021. godinu
OBRAZAC-Zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći u novcu roditeljima za novorođeno dijete
Provođenje mjera zaštite od požara i od bolesti COVID-19 na grobljima
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu
I. Izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu
Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
Natječaj za financiranje projekata/programa udruga
Odluka o obaveznom korištenju maski za lice
Izvršenje proračuna do 31.12. 2019. godine
Objava i obavijest biračima povodom izbora zastupnika u Hrvatski sabor
IZDAVANJE E-PROPUSNICA
Obavijet mještanima;Ove godine obilježavanje Uskrsa bez okupljanja
Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu priznanja Općine Jesenje
Izvedbom predstave Klopca v parku gosti iz Slovenije oduševili mnogobrojnu publiku
Humoristična predstava kazališne družine Vsi prisotni iz Črešnjevca, Slovenija
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Plan nabave za 2020. godinu
Kalendar odvoza mješanog komunalnog i reciklabilnog otpada za 2020. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019. godinu
Proračun za 2020. godinu s pripadajućim programima
Općinsko vijeće usvojilo Proračun za 2020. godinu
Prijedlog proračuna za 2020. godinu
LAG Zagorje-Sutla provodi projekt "Jednake mogućnosti u svijetu rada i > procesu zapošljavanja "Žene biraju novu šansu"
Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija
Polugodišnji obračun proračuna Općine Jesenje za 2019. godinu
U rad pušten novi pogon za preradu drva
Potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića
XIII sjednica Općinskog vijeća
Predstava Žena godine u izvedbi umjetničke organizacije VOK iz Varaždina
Odluka o odabiru osobe za instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU
Odluka o odabiru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Jesenje
Poziv na dostavu ponuda;Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU na području Općine Jesenje
Vatrogasci proslavili blagdan svog nebeskog zaštitnika
Povjerenstvo Ministarstva graditeljstva obišlo kuće oštećene klizištima
Općinska delegacija obišla mještane starije životne dobi
Odluka o godišnjem izvršenju proračuna za 2018. godinu
Obavijest mještanima o izlaženju Jesejanskog lista
Izbori za članove u Europski parlament-obavijest biračima
Prigodnim programom obilježen Dan žena
Odluka načelnika o dodjeli sredastava projektima/programima udruga od interesa za Općinu Jesenje u 2019. godini
Javni natječaj za prijam u službu referenta za komunalnu djelatnost i uređenje – komunalni redar
Traže se studenti i nezaposleni za povremeni rad
Javno savjetovanje; Paušalni porez po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
Plan nabave za 2019. godinu
Druga izmjena i dopuna proračuna za 2018. godinu
Proračun za 2019. godinu
Natječaj za potpore u poljoprivredi za 2018. godinu
Natječaj Ministarstva gospodarstva za potpore mikro, malim i srednjim poduzećima
Zapaljene svijeće na grobovima poginulih branitelja
Stazu krapinskog neandertalca posjetili učenici osnovne škole iz Varaždina
Uz zahvalu za plodove zemlje svečano obilježena 160-obljetnica izgradnje župne crkve u Jesenju
Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu proračuna za 2019. godinu
Izvršenje Poračuna do 30. 06. 2018.
Jesejanski vinogradari podigli klopotec
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske
Prva izmjena proračuna za 2018. godinu
Izmjena i dopuna programa uz Proračuna za 2018.
Potpisan ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za dječji vrtić
Saluti Bau pobjednik 20. memorijalnog malonogometnog turnira Za Ljepoga
LAG „ Zeleni bregi“ objavljuje natječaj za male poljoprivrednike
Uz Dan općine igra i zabava za najmlađe
Dramska večer uz KUD-ove iz Sračinca i Lobora
Ministarstvo gospodarstva objavilo Poziv Certifikacijom do tržišta
Radovi na sanaciji odvodnje
Natječaj za financiranje programa, projekata udruga u 2018. godini
Članovi Savjeta mladih organizirali plesnu večer
Programom "Ljubav nas veže i spaja", "Žensko kazalište" obilježilo Valentinovo u Krapini
• Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
KZŽ raspisala natječaj za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga
Finacijski izvještaji za 2017. godinu
Proračun Općine Jesenje za 2018. godinu
Prva izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu
Žensko kazalište nastupilo na Europskoj noći kazališta u Krapini
Javno savjetovanje za prijedloge Proračuna za 2018. godinu
Zahvala za plodove zemlje
Edukativne radionice za poljoprivrednike
Tradicionalno petnaesto podizanje klopoca
Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječanj-lipanj 2017.
15. podizanje klopoca
Čestitamo Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
Maleni uživali u igri i zabavi
Obavijest o zakupu poljoprivrednog zemljišta
Konačni rezultati izbora za opcinskog nacelnika
Radovi na uređenju kanalizacije
Zatvoren promet lokalnom cestom u Donjem Jesenju
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor načelnika Općine Jesenje
Obračun proračuna Općine Jesenje za razdoblje 1.siječanj-31. prosinac 2016.
Predavanje o zlatnoj žutici vinove loze
Održana izborna skupština AKUD-a Žensko kazalište
I izmjena proračuna za 2016. godinu
Donesen proračun za 2017. godinu
Misom Zahvalnicom zahvalili za plodove zemlje
Polugodišnji obračun proračuna
Turisti iz Dubaija posjetili Stazu krapinskih neandertalaca
Jesejanski i bednjanski vinogradari zajedno priredili podizanje klopoca
Prijevremeni izbori za zastupnike u Hrvatski sabor-objava biračima
Pristup informacijama u postupcima provedbe javnih natječaja za zapošljavanje u tijelima javne vlasti
Otvoren natječaj za zapošljavanje putem Javnih radova
Plan razvoja sustava Civilne zaštite u 2016.
Obračun proračuna za 2015. godinu
I izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu
Proračun za 2016. godinu
Zahvala za plodove zemlje
Izmjene zakona o pravu na pristup iformacijama
Sustavnom deratizacijom do smanjenja populacije štetnih glodavaca
Obračun proračuna za 2014. godinu
Nastavljen program zapošljavanja putem Javnih radova
Održano stručno predavanje za privatne šumovlasnike